Salgs- og leveringsbetingelser

ANVENDELSE

 • Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved tilbud fra BB Betongulve (herefter ”tilbudsgiver”) til (herefter ”tilbudsmodtager”). Dette gælder også, selvom tilbudsmodtager under forhandlingerne eller i tilbudsmodtagers udbudsmateriale eller i tilbudsmodtagers bekræftelse af tilbuddet over for tilbudsgiver har anført andre vilkår for tilbuddet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved tilbudsmodtagers endelige tiltrædelse af tilbuddet.
 1. TILBUD OG ACCEPT
  • Kun skriftlige tilbud er gældende for tilbudsgiver. Tilbud er gældende i 4 uger.
 2. PRISER
  • Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l.
 3. BETALING
  • Medmindre andet er aftalt, skal betaling erlægges inden 7 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af tilbudsgivers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger tilbudsgiver til at standse arbejdet samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.
  • Erlægger tilbudsmodtager ikke betaling i rette tid, er tilbudsgiver berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker- og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Tilbudsmodtager er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod tilbudsgiver, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af tilbudsgiver.
  • Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med tilbudsgiver, er tilbudsgiver i tilfælde af tilbudsmodtagers forsinkelse med betaling berettiget til at gøre arbejdets færdiggørelse betinget af kontant betaling, eller at tilbudsmodtager stiller fornøden sikkerhed.
  • Uanset ovenstående forbeholder tilbudsgiver sig ret til, før arbejdets igangsætning, at afkræve garanti for betaling eller betaling/aconto betaling.
 4. FORCE MAJEURE
  • Tilbudsgiver er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
  • I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve aftalen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
 5. ANSVARSBEGRÆNSNING
  • For krav, som vedrører tilbudsgivers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er tilbudsmodtager kun berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
   • Tilbudsgivers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til halvdelen af det beløb, tilbuddet lyder på.
   • Tilbudsgiver er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for tilbudsmodtager for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om tilbudsgiver er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
   • Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori tilbudsgivers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for tilbudsgiver. Tilbudsgiver påtager sig intet ansvar som følge af tilbudsmodtager retsforhold over for tredjemand.
 1. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
  • Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
  • Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af tilbudsgiver afgivet tilbud måtte blive ændret forinden opstartstidspunktet, er tilbudsgiver berettiget til at levere med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
  • Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver tilbudsgivers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
  • Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af tilbudsmodtager til tilbudsgiver udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.
 2. TVISTER
  • Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling/retsmægling, skal forelægges Byretten i Aalborg under anvendelse af dansk ret.

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.